Digitalni novčanik I Digital wallet

Puni naziv projekta zove se „EU Digital Identity Wallet Pilot implementation“ ili Novčanik digitalnog identiteta n(EUDI). Svim građanima EU-a bit će ponuđena mogućnost posjedovanja tog novčanika za pristup javnim i privatnim online uslugama, uz punu sigurnost i zaštitu osobnih podataka diljem Europe.

Osim sigurnog pohranjivanja vlastitog digitalnog identiteta, novčanik će nam omogućiti otvaranje bankovnih računa, plaćanje i držanje digitalnih dokumenata poput mobilne vozačke dozvole, liječničkog recepta, potvrde o završenom obrazovanju ili putne karte. Novčanik će ponuditi praktičnu alternativu internetskoj identifikaciji koju jamči zakon EU-a.

Države članice morat će svojim građanima osigurati Europske novčanike za digitalni identitet 24 mjeseca nakon donošenja provedbenih akata koji utvrđuju tehničke specifikacije za novčanik digitalnog identiteta EU i tehničke specifikacije za certifikaciju. Imat će 6-12 mjeseci za uvođenje pravila u svoje zakonodavstvo.

Svakodnevne upotrebe digitalnih novčanika uključuju:

 • pružanje identifikacije javnim i privatnim uslugama na internetu i izvan njega;
 • prikaz vaše mobilne vozačke dozvole;
 • odobravanje plaćanja;
 • elektroničko potpisivanje dokumenata;
 • predočenje liječničkih recepata
 • otvaranje bankovnog računa
 • ostvariti stipendije diljem Europske unije
 • podizanje lijekova u bilo kojoj zemlji EU prostora

Na primjer, novčanik EUDI-ja olakšat će građanima EU-a putovanje i preseljenje u novu zemlju. Uključivat će digitalne putne vjerodajnice i pojednostavniti postupke otvaranja bankovnog računa, registracije za SIM karticu, dokazivanja obrazovnih i stručnih kvalifikacija te traženja socijalnih naknada putem europske kartice zdravstvenog osiguranja.

EU komisija tvrdi da će građani uvijek imati potpunu kontrolu nad podacima koje dijele, a upotreba lisnice bit će potpuno dobrovoljna.

Uglavnom putem EU digitalnog novčanika koji će biti napravljen za korištenje, putem mobilne aplikacije, moći ćemo koristiti u cijeloj EU. Na slobodu će nam biti stavljeno osobno, želimo li isti koristiti ili ne.

Pohranom raznih dokumenata nećemo fizički morati više nositi papire sa sobom ali ni trošiti novac na ovjeru istih kod javnog bilježnika.

Je li je ovo uvod za uvođenje EU digitalne novca, koja se i spominjala u nekim EU dokumentima – uistinu ne znam, ali ono što svakako želim poručiti – da nova era dolazi…

 

Digital wallet

 

The full name of the project is “EU Digital Identity Wallet Pilot implementation” or Digital Identity Wallet (EUDI). All EU citizens will be offered the possibility of owning this wallet to access public and private online services, with full security and protection of personal data throughout Europe.

In addition to securely storing our own digital identity, the wallet will enable us to open bank accounts, make payments and hold digital documents such as a mobile driver’s license, a doctor’s prescription, a certificate of completed education or a travel card. The wallet will offer a practical alternative to online identification guaranteed by EU law.

Member States will have to provide European digital identity wallets to their citizens 24 months after the adoption of the implementing acts establishing the technical specifications for the EU digital identity wallet and the technical specifications for certification. They will have 6-12 months to introduce the rules into their legislation.

Everyday uses of digital wallets include:

 • providing identification to public and private services on and off the Internet;
 • display of your mobile driver’s license;
 • payment approval;
 • electronic signing of documents;
 • presentation of medical prescriptions
 • opening a bank account
 • obtain scholarships throughout the European Union
 • raising medicines in any EU country

For example, the EUDI wallet will make it easier for EU citizens to travel and move to a new country. It will include digital travel credentials and simplify procedures for opening a bank account, registering for a SIM card, proving educational and professional qualifications, and claiming social benefits through the European Health Insurance Card.

The EU Commission claims that citizens will always have complete control over the data they share, and the use of the wallet will be completely voluntary.

Mainly through the EU digital wallet that will be made to be used, through a mobile application, we will be able to use throughout the EU. It will be up to us personally whether we want to use it or not.

By storing various documents, we will no longer have to physically carry papers with us, nor will we have to spend money on notarizing them.

Is this an introduction to the introduction of EU digital money, which was mentioned in some EU documents – I really don’t know, but what I definitely want to say – that a new era is coming…

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close