Zakon o PDVu I VAT Law

I dalje nastavljamo u porezno – računovodstvenom tonu.

Osim što sam Vas u zadnjih par blogova informirala o promjenama u Zakonima, koji nastupaju ili ovih dana ili od 1. siječnja 2024.

Jedan od njih je i onaj o Zakonu o PDV-u od 1. siječnja 2024. po kojem se mijenja članak 33. stavak 7. Zakona, a koji kaže da možemo umanjiti poreznu osnovicu u slučaju nemogućnosti naplate cijelog ili dospjelog potraživanja.

Uvjeti su sljedeći:

  • Potraživanja nisu naplaćena dulje od jedne godine,
  • Porezni obveznik koji je obavio isporuku treba poreznom obvezniku kojem je isporučeno dobro ili usluga obavijestiti o provedenom ispravku,
  • Obavljene su radnje pažnjom dobrog gospodarstvenika – moramo imati dokaze o poduzetim radnjama – o provođenju ovršnog postupka ili sličnih radnji; npr. ako možemo dokazati da su troškovi samog tužbe veći od samog potraživanja (recimo ponudom od bilježnika ili odvjetnika za takve radnje) i slično…,
  • Rok za umanjenje porezne osnovice je šest mjeseci od dana nastanka potraživanja,
  • Ovaj zakon vrijedi za izdane račune od 1. 1. 2024.

Međutim, zanimljivo je da imam mogućnost kao Predsjednik Udruženja računovođa u Hrvatskoj gospodarskoj komori, sudjelovati i u pripremama za daljnji krug porezne reforme u Republici Hrvatskoj, ali koja je usmjerena i na smjernice Europske unije.

I zato već u idućem blogu namjeravam pisati upravo o tome. Zašto?

Smatram da uvidom u buduće zakone kao strukovna zajednica možemo na bolji način sudjelovati i pripremiti se za iste i da glas struke može ipak utjecati na sve događaje koji se tiču i samih poduzetnika, a mogu pozitivno utjecati na poslovne događaje.

Mirela

 

 

VAT-law

 

We continue in the tax-accounting tone.

In addition to the fact that in the last couple of blogs I have informed you about the changes in the Laws, which will take effect either these days or from January 1, 2024.

One of them is the one on the VAT Act from January 1, 2024, which amends Article 33, paragraph 7 of the Act, and which states that we can reduce the tax base in case of inability to collect the entire or overdue claim.

The conditions are as follows:

  • Receivables have not been collected for more than one year,
  • The taxpayer who made the delivery should inform the taxpayer to whom the good or service was delivered about the correction made,
  • The actions were carried out with the care of a good businessman – we must have evidence of the actions taken – of the enforcement procedure or similar actions; for example, if we can prove that the costs of the lawsuit itself are higher than the claim itself (say with an offer from a notary or lawyer for such actions) and the like…,
  • The deadline for the reduction of the tax base is six months from the date of the claim,
  • This law is valid for invoices issued from January 1, 2024.

However, it is interesting that I have the opportunity, as the President of the Association of Accountants in the Croatian Chamber of Commerce, to participate in the preparations for the next round of tax reform in the Republic of Croatia, but which is also aimed at the guidelines of the European Union.

And that’s why I intend to write about exactly that in the next blog. Why?

I believe that by looking into future laws as a professional community, we can participate in a better way and prepare for them, and that the voice of the profession can nevertheless influence all events that concern the entrepreneurs themselves, and can positively influence business events.

Mirela

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close