Nove osnovice za obračun doprinosa I New bases for calculating contributions

Kratko ćemo danas…nove osnovice za obračun doprinosa

Kao što sam već najavila, dolaze nove promjene koje se odnose na sve poslodavce ali i na sve druge poduzetnike od 01.01.2024.

Jedna od najvažnijih je povećanje minimalne bruto plaće koja će iznositi 840,00 € u bruto iznosu – za poslodavca je to ukupan trošak od 978,60 € ako je osoba starija od 30. godina, a ako je mlađa tada je iznos bruto plaće 840,00 €. Neto plaća bi tada iznosila 671,93 €. Međutim neto može biti i drugačiji s obzirom da je ovo izračun s najvećom poreznom stopom oporezivanja dohotka od 23,60 % – koja se odnosi na Zagreb.

Član uprave – direktor ima novu osnovicu bruto plaće od 1.014,00 €.

Obrtnik koji plaća porez po dohotku ima novu osnovicu također od 1.014,00 € – doprinosi su u ukupnom trošku – 370,11 €, dok za paušalista trošak iznosi 227,76 €.

Obrtnik dobitaš ima novu osnovicu od 1.716,00 €.

Nove propisane plaće mogu značajno utjecati na poslodavca jer predstavljaju povećanje troškova rada. Utjecaj će ovisiti o različitim čimbenicima, uključujući visinu povećanja plaća, veličinu tvrtke, industriju, zakonodavstvo i tržište rada. Evo nekoliko načina na koje povećanje propisanih plaća može utjecati na poslodavca:

 1. Povećanje troškova: Povećanje plaća povećava ukupne troškove rada za poslodavca, uključujući plaće, doprinose, poreze i potencijalno druge povlastice zaposlenika kao što su zdravstveni i mirovinski planovi.
 2. Smanjenje profitabilnosti: Ako tvrtka nije u mogućnosti povećati cijene svojih proizvoda ili usluga kako bi nadoknadila povećanje troškova, to može rezultirati smanjenjem profitabilnosti.
 3. Prilagodba proračuna: Poslodavci će možda morati prilagoditi svoj proračun kako bi pokrili veće troškove plaća, što može uključivati smanjenje drugih rashoda ili potraživanje novih izvora prihoda.
 4. Potencijalni gubitak radnih mjesta: Ako poslodavci ne mogu podnijeti povećane troškove plaća, to može dovesti do smanjenja broja radnih mjesta, smanjenja radnog vremena ili odgode zapošljavanja novih radnika.
 5. Konkurentska sposobnost: Povećanje plaća može utjecati na konkurentske prednosti poslodavca na tržištu rada. Ako konkurentske tvrtke nude slične plaće, to može otežati privlačenje i zadržavanje kvalificiranih radnika.
 6. Pravni i regulatorni usklađenost: Poslodavci moraju biti pažljivi da se pridržavaju zakona i propisa koji se odnose na minimalne plaće i druge radne uvjete kako bi izbjegli pravne probleme.
 7. Povećanje produktivnosti: Povećanje plaća može potaknuti radnike na veću produktivnost i bolju motivaciju, što može dugoročno koristiti poslodavcu.

Sve ovisi o specifičnim okolnostima svake tvrtke. Neki poslodavci mogu se prilagoditi povećanim plaćama bolje od drugih, ovisno o njihovim financijskim resursima, tržištu na kojem djeluju i sposobnosti da prilagode svoje poslovanje novim uvjetima. Važno je da poslodavci pažljivo prate promjene u zakonodavstvu i tržištu rada te razmotre kako najbolje reagirati na povećanje propisanih plaća.

Vjerujem da će Vam još detalja oko samog obračuna plaća objasniti i Vaša računovodstva, ali sigurno je da i radniku treba pojasniti detalje novog obračuna.

Mirela

New bases for calculating contributions

 

We will briefly discuss today… new bases for calculating contributions.

As I’ve previously announced, there are new changes coming that apply to all employers and entrepreneurs starting from January 1, 2024.

One of the most important changes is the increase in the minimum gross wage, which will amount to €840.00 in gross terms. For the employer, this represents a total cost of €978.60 if the person is older than 30 years. If the person is younger, then the gross wage amount is €840.00. The net salary would then be €671.93. However, the net amount may vary depending on the tax rate, and this calculation is based on the highest income tax rate of 23.60%, which applies to Zagreb.

The board member – director has a new basis for gross salary of €1,014.00.

A self-employed individual who pays income tax also has a new basis of €1,014.00, with contributions totaling €370.11, while for lump-sum taxpayers, the cost amounts to €227.76.

A self-employed entrepreneur with profits has a new basis of €1,716.00.

New prescribed wages can significantly impact the employer as they represent an increase in labor costs. The impact will depend on various factors, including the extent of the wage increase, the size of the company, industry, legislation, and the labor market. Here are some ways in which the increase in prescribed wages can affect the employer:

 1. Cost Increase: Wage increases lead to higher total labor costs for the employer, including salaries, contributions, taxes, and potential employee benefits such as health and retirement plans.
 2. Reduced Profitability: If a company cannot raise its product or service prices to offset increased costs, this can lead to decreased profitability.
 3. Budget Adjustments: Employers may need to adjust their budgets to cover higher wage costs, which could involve reducing other expenses or seeking new sources of income.
 4. Potential Job Losses: If employers cannot bear increased wage costs, it can lead to job cuts, reduced working hours, or delayed hiring of new employees.
 5. Competitiveness: Wage increases can affect the competitive advantage of the employer in the labor market. If competing companies offer similar wages, it may become challenging to attract and retain qualified workers.
 6. Legal and Regulatory Compliance: Employers must be careful to comply with laws and regulations related to minimum wages and other labor conditions to avoid legal issues.
 7. Increased Productivity: Wage hikes can encourage employees to be more productive and motivated, which can benefit the employer in the long term.

Everything depends on the specific circumstances of each company. Some employers may adapt to higher wages better than others, depending on their financial resources, the market they operate in, and their ability to adjust their business to new conditions. It’s essential for employers to closely monitor changes in legislation and the labor market and consider how to best respond to increased prescribed wages.

I believe that your accounting department will provide you with more details regarding salary calculations. However, it’s crucial to explain the details of the new calculation to the employees as well.

Mirela

 

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close