Nova dimenzija I A New Dimension

I evo nas u zimskom računanju vremena. Iako se godinama spominje ukidanje promjene zimskog i ljetnog računanja vremena evo par razloga zašto se to neće dogoditi:

Ušteda energije: Prelaskom na ljetno vrijeme, ljudi obično dulje borave na svjetlu, što smanjuje potrebu za umjetnim osvjetljenjem i potrošnjom električne energije za kućne potrebe. Ovo se obično primjenjuje tijekom ljetnih mjeseci kada su dani duži.

Prilagodba radnom vremenu: Prelaskom na ljetno vrijeme, sat se pomiče unaprijed za jedan sat, što omogućuje bolje iskorištavanje svjetla tijekom radnih sati. Ovo može pomoći u povećanju produktivnosti i općem blagostanju ljudi.

Smanjenje potrošnje električne energije: Kako se ljudi tijekom ljeta češće bude i odlaze na posao ranije, potrošnja električne energije za grijanje i hlađenje tijekom večeri i noći može se smanjiti.

Prelazak na ljetno vrijeme obično se događa u proljeće, kada se sat pomakne unaprijed za jedan sat (obično posljednju nedjelju u ožujku), dok se prelazak na zimsko vrijeme odvija u jeseni, kada se sat pomakne unatrag za jedan sat (obično posljednju nedjelju u listopadu).

Važno je napomenuti da ne sve zemlje primjenjuju ovu praksu, i mnoge zemlje su odlučile ukinuti prelazak na ljetno/zimsko vrijeme zbog promjenjivih stajališta o koristima i negativnim utjecajima ove prakse na ljudsko zdravlje i organizaciju života.

Međutim meni je ovaj vikend donio i novu dimenziju druženja, koja zapravo nakon 5. godina osnivanja Udruženja računovođa u Hrvatskoj gospodarskoj komori, donosi uvijek novu dimenziju razmjene iskustva s profesionalcima iz cijele Hrvatske, ali i zaključcima koji se donesu na samoj sjednici.

Naša misija je svakako razmjena iskustva ali i učenje mlađih generacija – što nam donosi dodatni motiv u obavljanju svakodnevnih poslova kao i iščitavanja novih Zakona koji nas tradicionalno, dočekaju početkom nove godine.

I rekla sam dočekaju ali nas ništa zapravo ne dočeka nespremne jer smo izrazito privrženi svojim poslovima koji su oblikovali i naše živote.

Dobili smo i pohvale predstavnika HGK, da smo udruženje koje drugima treba biti uzor. Uz to kao bonus stekli smo prijateljstva za koja vjerujem da će trajati još dugo.

Moje zimsko računanje vremena je uvijek u novoj dimenziji nakon druženja s meni istima.

Mirela

 

A New Dimension

And here we are in winter timekeeping. Although the abolition of daylight saving time has been discussed for years, here are a few reasons why it won’t happen:

Energy Savings: Switching to daylight saving time, people typically spend more time in daylight, reducing the need for artificial lighting and electricity consumption for household needs. This is usually applied during the summer months when days are longer.

Adaptation to Working Hours: With the transition to daylight saving time, the clock is moved forward by one hour, allowing better utilization of daylight during working hours. This can help increase productivity and the overall well-being of people.

Reduced Electricity Consumption: As people tend to wake up and go to work earlier during the summer, electricity consumption for heating and cooling during the evening and night can be reduced.

The transition to daylight saving time usually occurs in the spring when the clock is moved forward by one hour (usually on the last Sunday in March), while the transition to standard time happens in the autumn when the clock is set back by one hour (usually on the last Sunday in October).

It’s important to note that not all countries follow this practice, and many countries have decided to abolish the practice of switching between daylight saving and standard time due to changing views on its benefits and negative impacts on human health and daily life.

However, for me, this weekend brought a new dimension to socializing, which actually, after five years of the founding of the Association of Accountants in the Croatian Chamber of Commerce, always brings a new dimension to exchanging experiences with professionals from all over Croatia, as well as the conclusions reached during the meeting.

Our mission is certainly to exchange experiences and to educate the younger generations, which gives us additional motivation in performing our daily tasks and interpreting new laws that traditionally greet us at the beginning of the new year.

And when I say “greet us,” nothing actually catches us unprepared because we are extremely dedicated to our jobs, which have shaped our lives.

As a bonus, we have gained friendships that I believe will last for a long time. In addition, we have received praise from representatives of the Croatian Chamber of Commerce that we should be an example for others.

My winter timekeeping is always in a new dimension after spending time with people like me.

Mirela

 

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close