Ponovimo… I Let’s repeat…

Svako ponavljanje gradiva ima za cilj proširenje svog znanja, pa tako želim opet u kratkim crtama napisati: Zašto postati poduzetnik u Hrvatskoj i kako to postići?

Evo par smjernica:

 1. Ideja i planiranje: Prvo morate imati jasnu poslovnu ideju. Razmotrite koje proizvode ili usluge ćete ponuditi i istražite tržište kako biste razumjeli potražnju. Također, važno je izraditi poslovni plan koji će obuhvatiti vašu strategiju, ciljeve, financijske projekcije i marketinški plan.
 2. Odabir pravne strukture: Morate odlučiti o pravnoj strukturi vašeg poslovanja. U Hrvatskoj najčešće korištene pravne strukture su obrt, društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) ili dioničko društvo (d.d.). Odabir ovisi o vašim potrebama i planovima za budućnost.
 3. Registracija: Nakon što odaberete pravnu strukturu, morate registrirati svoje poslovanje. To uključuje ispunjavanje odgovarajućih obrazaca i registraciju kod nadležnih tijela, kao što je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Također ćete morati dobiti OIB (Osobni identifikacijski broj) za poslovne svrhe.
 4. Financijsko planiranje: Razmislite o financijskom aspektu vašeg poslovanja. Postavite bankovni račun za poslovanje i razmislite o izvorima financiranja, budžetiranju i vođenju financijskih evidencija.
 5. Porezi i doprinosi: Morate se registrirati za PDV (porez na dodanu vrijednost) ako planirate prodavati proizvode ili usluge koje su obuhvaćene PDV-om. Također, trebate plaćati poreze i doprinose za sebe i svoje zaposlenike.
 6. Poslovno bankarstvo: Otvorite poslovni bankovni račun kako biste razdvajali poslovne i osobne financije. To će olakšati praćenje financija i ispunjavanje poreznih obveza.
 7. Pravne obveze: Provjerite sve zakonske obveze i regulacije koje se odnose na vašu vrstu poslovanja. To uključuje dozvole, dozvole za specifične vrste djelatnosti te pridržavanje radnog zakonodavstva.
 8. Marketing i promocija: Razmislite o strategijama marketinga i promocije kako biste privukli klijente i kupce. Pravilno planiranje marketinških aktivnosti ključno je za uspješno poslovanje.
 9. Edukacija i umreženje: Razmotrite sudjelovanje u obukama, seminarima i umreženju kako biste stekli dodatno znanje i povezali se s drugim poduzetnicima.
 10. Održavanje poslovanja: Nakon što započnete poslovanje, važno je kontinuirano pratiti svoje aktivnosti, prilagođavati se promjenama na tržištu i razvijati svoje poslovanje.

I naravno morate znati da niti u jednoj državnoj instituciji nećete dobiti cjelovite odgovore, samo u onoj domeni koja njih obuhvaća. Ostatak ide prema savjetničkim i računovodstvenim uredima koji zbog svog iznimnog iskustva, imaju odgovore na jednom mjestu.

Zato prije svega još jednom prije svakog početKa – prvo savjetovanje, tada sve ostalo…jer ovih 10 točaka je toliko šturo da niti ne možete zamisliti što vas sve čeka…

 

 

Let’s repeat…

Whenever you’re revising the material, the goal is to expand your knowledge. So, I want to outline again: Why become an entrepreneur in Croatia and how? Here are a few guidelines:

 1. Idea and Planning: You must first have a clear business idea. Consider what products or services you will offer and research the market to understand the demand. It’s also important to create a business plan that encompasses your strategy, goals, financial projections, and marketing plan.
 2. Choosing the Legal Structure: You need to decide on the legal structure of your business. In Croatia, the most commonly used legal structures are a sole proprietorship (obrt), a limited liability company (d.o.o.), or a joint-stock company (d.d.). Your choice depends on your needs and future plans.
 3. Registration: After selecting a legal structure, you must register your business. This involves completing the necessary forms and registering with the relevant authorities, such as the Ministry of Economy, Entrepreneurship, and Crafts. You will also need to obtain a Personal Identification Number (OIB) for business purposes.
 4. Financial Planning: Consider the financial aspects of your business. Set up a business bank account and think about sources of funding, budgeting, and maintaining financial records.
 5. Taxes and Contributions: You need to register for Value Added Tax (VAT) if you plan to sell products or services subject to VAT. You’ll also need to pay taxes and contributions for yourself and your employees.
 6. Business Banking: Open a business bank account to separate business and personal finances. This makes it easier to track finances and meet tax obligations.
 7. Legal Obligations: Verify all legal obligations and regulations that apply to your type of business. This includes permits, licenses for specific types of activities, and compliance with labor laws.
 8. Marketing and Promotion: Think about marketing and promotional strategies to attract clients and customers. Proper planning of marketing activities is crucial for successful business.
 9. Education and Networking: Consider participating in training, seminars, and networking to gain additional knowledge and connect with other entrepreneurs.
 10. Sustaining the Business: After starting your business, it’s important to continuously monitor your activities, adapt to market changes, and develop your business further.

And of course, you must know that you won’t get comprehensive answers from any government institution, only within their respective domains. The rest of the information comes from advisory and accounting firms that, due to their extensive experience, have answers in one place.

So, before anything else, consult first – then everything else. Because these 10 points are so brief that you can’t even imagine what awaits you…

 

Mirela

 

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close