Jedan dobar vic I One good joke

Bilo je vrijem da s vama podijelim i jedan dobar vic, koji me prati ovih dana, vjerujem da će vas za početak nasmijati.

Zagreb, 2030. godina … prvi dan škole.

Učitelj proziva „Mustafa al Zari?“ – „Ovdje“, odgovara

„Ahmed el Kabul?“ – „Ovdje.“

„Fatima bin Pardin?“ – „Ovdje.“

„Ali Abdul Almi?“ – „Ovdje“

„Sar Abla Zic?“ … tišina

Sar Abla Zic?… tišina

Odjednom se javlja curica iz treće klupe i kaže: „Oprostite učitelju, mislim da sam to ja, samo što se čita SARA BLAŽIĆ!“

Dobar vic, ali kako uvijek svi kažu da u njemu postoji i neka istina, tako trenutno biva i kod nas.

Imigracije stranih radnika su učestale i sve učestalije i sve češće susrećemo da poduzetnici zapošljavaju ne samo radnike iz naših susjednih zemalja, nago i nekih dalekih. Osvrnemo li se samo nekoliko godina unazad, tada nam se činilo nezamislivo.

S obzirom na to da svi ovi ratovi koji oko nas donose nemir, donose i sve veće kontrole radnika iz upravo dalekih zemalja. Budimo iskreni, ne dolaze vjerojatno niti oni, iz pukog hira, nego su u potrazi za boljim životom.

S druge strane poslodavci vape za zaposlenicima, poslovi se ugovaraju, a radnika nema, pa se često pitam kako će se razriješiti ta dva problema.

Donosim nekih prijedloga:

Edukacija i osposobljavanje domaće radne snage: Potrebno je uložiti u obrazovanje, obuku i prekvalifikaciju domaćeg stanovništva kako bi se povećao broj ljudi koji su spremni za rad u sektorima s manjkom radne snage. Ovo može uključivati poticanje nastave i programa obuke za specifične vještine potrebne na tržištu rada.

Poboljšanje uvjeta rada: Privlačenje radne snage također zahtijeva stvaranje atraktivnih uvjeta rada, uključujući pravedne plaće, sigurnost na radu i dobre radne uvjete. To može potaknuti i zadržati radnike u zemlji.

Olakšavanje useljavanja visoko kvalificiranih stranih radnika: Hrvatska može razmotriti programe useljavanja visoko kvalificiranih stranih radnika kako bi se nadoknadio nedostatak specifičnih vještina. Ovi programi trebaju biti transparentni, pravedni i usmjereni na stvarne potrebe tržišta rada.

Integracija migranata: Kada je riječ o migracijama iz dalekih zemalja, važno je osigurati da se migranti integriraju u društvo i tržište rada. To uključuje pružanje pristupa obrazovanju, zdravstvenoj skrbi, jeziku i socijalnim uslugama kako bi se poboljšala njihova integracija i produktivnost.

Partnerstvo s poslodavcima: Vlada može surađivati s poslodavcima kako bi identificirala specifične potrebe tržišta rada i razvila programe usmjeren na rješavanje tih potreba.

Suradnja s drugim zemljama: Hrvatska može surađivati s drugim zemljama kako bi razmijenila iskustva i resurse u rješavanju problema nedostatka radne snage. Ovo može uključivati i međunarodne sporazume o mobilnosti radne snage.

Važno je da se sve ove strategije provode uz poštovanje ljudskih prava i na način koji ne potiče diskriminaciju ili segregaciju. Također, važno je da se svi radnici, bez obzira na njihovu nacionalnost ili migracijski status, tretiraju s jednakim poštovanjem i pravima na radu.

Nadam se da ste se malo i nasmijali ali da je ova tema jako važna za dane koji su pred nama.

Mirela

 

 

A Good Joke

It’s time to share a good joke with you, one that has been on my mind lately. I believe it will make you laugh right from the start.

Zagreb, the year 2030… the first day of school.

The teacher calls out: “Mustafa al Zari?”… – „here“.

“Acmed el Kabul?”… – „here“.

“Fatima bin Pardin?”… – „here“.

“Ali Abdul Almi?”… –„here“.

“Sar Abla Zic?”…silence.

“Sar Abla Zic?”… silence.

Suddenly, a girl from the third row speaks up and says, “Excuse me, teacher, I think that’s me, it’s just that it’s pronounced SARA BLAŽIĆ…”

A good joke, but as they say, there’s always some truth in it, and that’s how it is with us now.

The immigration of foreign workers has become more frequent, and we often find that employers are hiring not only workers from neighboring countries but also from distant ones. This would have been unimaginable for us in the past.

Considering that all the wars around us bring unrest, they also bring more control over workers from distant countries. Let’s be honest; they probably don’t come here on a whim but are in search of a better life.

On the other hand, employers are desperate for employees, contracts are being made, but there are no workers. So, I often wonder how to resolve these two problems.

Here are some suggestions:

Education and training of the local workforce: Investment in education, training, and requalification of the local population is needed to increase the number of people ready to work in sectors with a labor shortage. This may include promoting classes and training programs for specific skills needed in the job market.

Improvement of working conditions: Attracting labor also requires creating attractive working conditions, including fair wages, workplace safety, and good working environments. This can motivate and retain workers in the country.

Facilitating the immigration of highly skilled foreign workers: Croatia can consider immigration programs for highly skilled foreign workers to address the shortage of specific skills. These programs should be transparent, fair, and oriented towards the actual labor market needs.

Integration of migrants: When it comes to migration from distant countries, it’s essential to ensure that migrants integrate into society and the labor market. This includes providing access to education, healthcare, language, and social services to improve their integration and productivity.

Collaboration with employers: The government can collaborate with employers to identify the specific labor market needs and develop programs to address them.

Cooperation with other countries: Croatia can cooperate with other countries to exchange experiences and resources in addressing the labor shortage issue. This may also involve international agreements on labor mobility.

It’s essential that all these strategies are implemented while respecting human rights and without promoting discrimination or segregation. Additionally, it’s crucial that all workers, regardless of their nationality or migration status, are treated with equal respect and labor rights.

I hope you had a good laugh, but this topic is very important for the days ahead.

Mirela

 

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close