Hitnost u Donošenju Odluka o Stopi Poreza u Općinama Hrvatske I  Urgency in Making Decisions on Tax Rates in Croatian Municipalities

Donesite odluke!

Hitnost u Donošenju Odluka o Stopi Poreza u Općinama Hrvatske

Od 1. siječnja 2024. godine s novom poreznom reformom ukida se prirez, a Hrvatske općine i gradovi moraju donijeti odluke o stopi poreza na dohodak, a ovaj proces zahtijeva brzu akciju. Gradovi i općine moći će od sljedeće godine odrediti da je porez na dohodak na razini od 20 ili 30 posto, ako im je prirez bio npr. 10 posto, mogu ga povisiti na 22 ili 33 posto, a mogu ga i smanjiti do minimalno 15 ili 25 posto. Ova odluka ne utječe samo na prilagodbu računovodstvenih programa, već također zahtijeva dovoljno vremena za objašnjavanje poslodavcima i svima koji su obuhvaćeni ovom poreznom promjenom.

Izmjene u stopi poreza samo su jedan dio šire slike nejednakosti između općina u Hrvatskoj. Naša zemlja obiluje različitostima – od geografskog položaja i broja stanovnika do stupnja razvijenosti industrije. Ove razlike čine da se postavlja pitanje pravedne raspodjele novca državnih obveznika. „Na ovaj način htjela se je omogućiti veća atraktivnost općinama i gradovima i povećati njihova fiskalna autonomija te fiskalna decentralizacija. Osim što moraju ukinuti prirez, a većina gradova i općina ih ima, daje im se mogućnost da samostalno propišu visinu porezne stope godišnjih poreza za dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka, ali u granicama propisanim zakonom. To će morat učiniti tijekom četvrtog kvartala ove godine.“

Svaka općina ima svoje specifične potrebe i izazove. Iako se mnogi pitaju je li Hrvatska “preopćinjena” ili točnije rečeno pre napućena općinama. Činjenica je da nitko ne želi ukinuti svoju općinu. Svaka općina ima svoju svrhu, povijest i zajednicu koja ovisi o njoj.

Upravo zbog toga je ključno da se donošenje odluka o stopi poreza obavi pažljivo i pravedno, uzimajući u obzir specifične potrebe i mogućnosti svake općine. Također, važno je osigurati da se novac prikupljen putem poreza koristi za poboljšanje lokalnih uvjeta, usluga i infrastrukture, kako bi se osiguralo da svaka općina ostane vitalna i prosperitetna.

Kao dodatan podsjetnik, bilo bi dobro da se odluke donesu prije Božića, kako bi se mogli svi zajedno okupiti na raznim domjencima sa zahvalnostima za ono što smo postigli.

U konačnici, dok razmatramo izmjene u poreznoj politici, trebamo se prisjetiti da su općine temelj naše društvene strukture i da svaka od njih igra svoju ulogu u razvoju naše zemlje. Izazov je osigurati da te promjene budu pravedne i korisne za sve građane Hrvatske.

Mirela

 

Bring decisions!

Urgency in Making Decisions on Tax Rates in Croatian Municipalities

From January 1, 2024, with the new tax reform, the surtax is abolished, and Croatian municipalities and cities must make decisions on the income tax rate, and this process requires quick action. From next year, cities and municipalities will be able to determine that the income tax is at the level of 20 or 30 percent, if their surcharge was, for example, 10 percent, they can raise it to 22 or 33 percent, and they can also reduce it to a minimum of 15 or 25 percent. This decision not only affects the adjustment of accounting programs, but also requires sufficient time to explain to employers and everyone who is covered by this tax change.

Changes in the tax rate are only one part of the wider picture of inequality between municipalities in Croatia. Our country is rich in diversity – from its geographical location and population to the level of industrial development. These differences raise the issue of fair distribution of taxpayers’ money. “In this way, the aim was to make municipalities and cities more attractive and to increase their fiscal autonomy and fiscal decentralization. In addition to having to abolish the surtax, which most cities and municipalities have, they are given the opportunity to independently prescribe the amount of the tax rate of annual taxes for income from self-employment, self-employment and other income, but within the limits prescribed by law. This will have to be done during the fourth quarter of this year.”

Each municipality has its own specific needs and challenges. Although many people wonder if Croatia is “over-generalized” or, more precisely, overpopulated with municipalities. The fact is that no one wants to abolish their municipality. Each municipality has its own purpose, history and community that depends on it.

This is precisely why it is crucial that tax rate decisions are made carefully and fairly, taking into account the specific needs and capabilities of each municipality. It is also important to ensure that money raised through taxes is used to improve local conditions, services and infrastructure, to ensure that each municipality remains vital and prosperous.

As an additional reminder, it would be good if the decisions were made before Christmas, so that we could all gather together at various receptions with gratitude for what we have achieved.

Ultimately, as we consider changes in tax policy, we should remember that municipalities are the foundation of our social structure and that each of them plays a role in the development of our country. The challenge is to ensure that these changes are fair and beneficial for all citizens of Croatia.

Mirela

 

 

 

Izvor: Načelnik.hr 

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close