Rejting Hrvatske – osjetite li blagodati istog? I Croatia’s Credit Rating – Do You Feel It’s Benefits?

Standard & Poor’s (S&P) je jedna od najpoznatijih agencija za kreditne rejtinge na svijetu. Njihov primarni posao je da ocjenjuju kreditnu sposobnost različitih emitenata, uključujući države, kompanije i druge entitete koji izdaju dugoročne obaveze. Rejting države prema Standard & Poor’s (i drugim sličnim agencijama) igra važnu ulogu iz nekoliko razloga.

Investitori se oslanjaju na rejtinge: investitori, kao što su institucionalni investitori, fondovi, penzioni fondovi i pojedinci, često koriste rejtinge agencija kao smjernice pri donošenju investicijskih odluka. Viši rejting države sugerira na manji rizik i bolju kreditnu sposobnost, što može privući više investitora i omogućiti državi da pozajmi novac po nižim kamatnim stopama.

Utjecaj na kamatne stope: rejting države može direktno utjecati na kamatne stope koje država mora plaćati pri zaduživanju na tržištu. Viši rejting obično znače niže kamatne stope, jer investitori smatraju da je investiranje u tu državu manje rizično. To može značiti uštedu za državu prilikom servisiranja njenog duga.

Utjecaj na ekonomsku politiku: niži rejting može ograničiti sposobnost države da se zadužuje po povoljnim uvjetima. Kada država ima niži rejting, investitori su manje voljni da joj pozajmljuju novac ili traže više kamate kao kompenzaciju za veći rizik. To može ograničiti sposobnost države da financira ključne projekte i programe, što može uticati na ekonomski razvoj.

Utjecaj na percepciju tržišta: rejting također igraju ulogu u percepciji globalnih tržišta i investitora o ekonomskom zdravlju i stabilnosti države. Niži rejting može dovesti do negativne medijske pažnje i smanjenja povjerenja investitora, dok viši rejting može poboljšati percepciju i privući više stranih investicija.

Praćenje fiskalne odgovornosti: rejting agencije ocjenjuju fiskalnu politiku i upravljanje državnim financijama. Visoki rejting može biti pokazatelj da država upravlja svojim budžetom i dugom na odgovoran način, što je važno za dugoročnu ekonomsku stabilnost.

U suštini, rejting države prema Standard & Poor’s i drugim agencijama za ocjenu kreditne sposobnosti igra ključnu ulogu u oblikovanju njenih ekonomskih uvjeta, sposobnosti zaduživanja i privlačenju investicija. To je važno ne samo za vladu te države već i za globalno financijsko tržište.

Tako, imamo kao država, odličan rejting, s druge strane to samo znači da imamo manje kamate na zaduživanje, koje nam uvijek treba da bi podmirila mirovine za 1.224.544 osobe, a samo zaduživanjem se očito isto i podmiruje.

Prema Agenciji – trebalo bi biti bolje – vjerujem da to već i sada osjetite.

Kako da ne.

Mirela

Croatia’s Credit Rating – Do You Feel It’s Benefits?

Standard & Poor’s (S&P) is one of the most renowned credit rating agencies in the world. Their primary role is to assess the creditworthiness of various issuers, including countries, companies, and other entities issuing long-term obligations. A country’s credit rating according to Standard & Poor’s (and other similar agencies) plays a crucial role for several reasons:

Investors rely on ratings: Investors, such as institutional investors, funds, pension funds, and individuals, often use agency ratings as guidelines when making investment decisions. A higher rating for a country suggests lower risk and better creditworthiness, which can attract more investors and enable the country to borrow money at lower interest rates.

Impact on interest rates: A country’s credit rating can directly influence the interest rates it must pay when borrowing on the market. Higher ratings typically result in lower interest rates because investors perceive investing in that country as less risky. This can lead to cost savings for the country when servicing its debt.

Impact on economic policy: Lower ratings can limit a country’s ability to borrow on favorable terms. When a country has a lower rating, investors may be less willing to lend money or may demand higher interest rates as compensation for increased risk. This can constrain the country’s ability to finance key projects and programs, which can impact economic development.

Impact on market perception: Ratings also play a role in shaping the global market’s perception of a country’s economic health and stability. Lower ratings can lead to negative media attention and decreased investor confidence, while higher ratings can improve perception and attract more foreign investments.

Monitoring fiscal responsibility: Rating agencies assess fiscal policies and the management of public finances. A high rating can serve as an indicator that a country is responsibly managing its budget and debt, which is crucial for long-term economic stability.

In essence, a country’s credit rating according to Standard & Poor’s and other credit rating agencies plays a pivotal role in shaping its economic conditions, borrowing capacity, and ability to attract investments. This is important not only for the government of that country but also for the global financial market.

So, as a country, we have an excellent rating. On the other hand, this simply means that we have lower interest rates on our borrowings, which we always need to cover pensions for 1,224,544 people, and it appears that we are managing the same through borrowing.

According to the Agency, things should be better, and I believe that you can already feel the difference.

Of course.

Mirela

 

 

 

 

 

 

 

 

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close