Bomba I The bomb

Bombardiraju nas svaki dan vijestima koje uvelike bivaju i dalje negativne, ali vjerujem da gledanost ili čitanost takvih vijesti značajno podiže rejting raznih medijskih kuća koje se s time i bave. Stoga nije niti iznenađenje da je sve – bombastično!

Međutim u tim svim bombastičnim vijestima, ali i ponašanju pojedinaca – kako odraslih tako i mlađih, nedostaje  jedna stvar koju su očito svi zaboravili – a to je osnova ponašanja – ili bonton.

Pa ne bi bilo na odmet da se malo podsjetimo i na to.

Bonton  je umijeće ponašanja u različitim kontekstima:

 1. Osobni bonton:

Osobni bonton odnosi se na pravila ponašanja koja vladaju u svakodnevnim međuljudskim interakcijama. Ovo područje obuhvaća pristojnost, ljubaznost, etiku i sposobnost komunikacije s drugim ljudima. Neki osnovni principi osobnog bontona uključuju:

 • Pristojnost i ljubaznost: Pokazivanje poštovanja prema drugima, uključujući osnovno poput pozdrava, zahvale i ispričavanja kada je to potrebno.
 • Etika i moral: Poštivanje moralnih vrijednosti i etičkih normi u svakodnevnim situacijama, kao što su iskrenost, integritet i odgovornost.
 • Komunikacija: Učinkovita komunikacija ključna je za izbjegavanje nesporazuma i konflikata. Slušanje pažljivo, postavljanje pitanja i izražavanje svojih misli jasno i suvislo dio su osobnog bontona.
 1. Bonton u različitim kulturama:

Kako se svijet globalizira, interakcije između različitih kultura postaju sve učestalije. Razumijevanje i poštovanje bontona različitih kultura ključno je za uspješnu međunarodnu komunikaciju. Evo nekoliko primjera kako se bonton može razlikovati u različitim kulturama:

 • Pozdravi: u nekim kulturama, pozdravljate se stiskanjem ruke, dok se u drugima koristi poljubac na obrazu ili čak duboki naklon.
 • Očekivanja u komunikaciji: u nekim kulturama direktna komunikacija smatra se poželjnom, dok se u drugima cijeni suptilnost i implicitnost u komunikaciji.
 • Hranjenje: pravila oko hrane i obroka variraju. Na primjer, u nekim kulturama je običaj jesti s vilicom i nožem, dok se u drugima koriste ruke. Ne znam kako je drugdje – ali barem u mojoj obitelji hrana se uvijek servira na stolnjaku, a ruke se naravno peru prije jela.

S obzirom na to da u zadnje vrijeme surađujem s ljudima različitih vjeroispovijesti ako poslovni sastanak uključuje i ručak, nastojim suptilno saznati koju hranu konzumiraju. Suptilnost je također znak dobrog bontona.

Nije na odmet dodati i pravilno serviranje pribora za jelo – mnogi ni danas ne znaju čemu što služi; pa dodajem jednu sličicu kao podsjetnik.

 • Odijevanje: Različite kulture imaju različita očekivanja u pogledu oblačenja, uključujući količinu pokrivanja tijela i vrstu odjeće koja se smatra prikladnom.
 • Društvene norme: Koncepti poput privatnosti, osobne slobode i religioznih obreda variraju između kultura.
 1. Poslovni bonton:

Poslovni bonton posebno je važan u svijetu poslovanja. Pravilno ponašanje u poslovnom okruženju može značajno utjecati na uspjeh i reputaciju tvrtke ili pojedinca. Ovdje su neki ključni aspekti poslovnog bontona:

 • Poslovni sastanci: ponašanje na poslovnim sastancima, uključujući dolazak na vrijeme, aktivno sudjelovanje i poštivanje govornika, odražava profesionalnost. Mislim da sam negdje napisala svoju tajnu točnosti – naime, ja svoj ručni sat uvijek pomičem na 5 minuta unaprijed – i nikada ne kasnim iz tog razloga.
 • Komunikacija u poslovanju: e-mailovi, telefonski pozivi i komunikacija licem u lice trebaju biti profesionalni i jasni. Ali također trebamo uzeti u obzir da ne radimo svi u isto radno vrijeme – uskraćivanje tuđeg slobodnog vremena i obiteljskih obveza također, po meni pripada ovoj skupini.
 • Poslovna etika: poštivanje etičkih normi u poslovanju, uključujući pošteno poslovanje, transparentnost i ispunjavanje obećanja.
 • Međunarodni poslovni bonton: kako poslovanje postaje sve globalnije, razumijevanje kultura i bontona drugih zemalja postaje ključno za uspješnu suradnju.

Naglašavanje važnosti stalnog učenja i pridržavanja bontona u društvu ima mnoge opravdane razloge. Evo nekoliko ključnih razloga zašto je važno neprestano naglašavati i učiti o bontonu:

Održava društvo civiliziranim: Bonton igra ključnu ulogu u održavanju civiliziranog društva. Pravila ponašanja osiguravaju međusobno poštovanje i osjećaj sigurnosti u društvu. Bez bontona, društvo može postati kaotično i neprijateljsko.

Poboljšava međuljudske odnose: Poznavanje i primjena bontona poboljšava međuljudske odnose. To uključuje bolje komunikacijske vještine, veću empatiju prema drugima i sposobnost rješavanja konflikata na konstruktivan način.

Pomaže u razumijevanju različitih kultura: U svijetu koji je sve više globaliziran, razumijevanje bontona različitih kultura postaje ključno. To omogućuje bolju komunikaciju i suradnju s ljudima iz različitih dijelova svijeta.

Olakšava poslovni uspjeh: Poslovni bonton je od vitalne važnosti za uspješno poslovanje. Pravilno ponašanje u poslovnom okruženju može otvoriti vrata za poslovne prilike, partnerstva i uspješne suradnje.

Pomaže u očuvanju reputacije: Osobe koje pridržavaju bonton i pokazuju pristojnost i etiku često imaju bolju reputaciju. Ovo je važno kako u osobnom, tako i u profesionalnom životu.

Podsjeća na temeljne vrijednosti: Bonton podsjeća na temeljne ljudske vrijednosti kao što su poštovanje, pristojnost, empatija i iskrenost. Ove vrijednosti su ključne za izgradnju zajednica temeljenih na međusobnom poštovanju.

Sprječava nesporazume i konflikte: pravila bontona pomažu u sprječavanju nesporazuma i konflikata. Jasnije komunikacijske vještine i poštovanje tuđih granica smanjuju potencijal za sukobe.

Jača samopouzdanje: poznavanje bontona i njegova primjena može osnažiti pojedinca. Osjećaj sigurnosti u međuljudskim interakcijama i sposobnost pravilnog ponašanja doprinose većem samopouzdanju.

Usmjerava na osobni razvoj: učenje bontona nije samo o vanjskom ponašanju, već i o osobnom razvoju. To uključuje razvoj emocionalne inteligencije, međuljudskih vještina i sposobnosti rješavanja problema.

Doprinose društvenoj harmoniji: bonton promiče društvenu harmoniju i stabilnost. Pravilno ponašanje olakšava suradnju, suživot i zajednički napredak.

U suštini, stalno naglašavanje i učenje o bontonu pomaže stvaranju boljeg, civiliziranijeg društva i doprinosi individualnom i kolektivnom blagostanju. Pridržavanje bontona nije samo pravilo, već i vrijednost koja obogaćuje živote ljudi.

Zar nije bombastično?

 

 

We are bombarded with news every day, much of which continues to be negative, but I believe that the viewership or readership of such news significantly boosts the ratings of various media outlets that engage in it. Therefore, it’s no wonder that everything is – bombastic!

However, in all these bombastic news reports and in the behavior of individuals – both adults and young people – one thing is missing, something that everyone seems to have forgotten – and that is the foundation of behavior, or etiquette.

So, it wouldn’t hurt to remind ourselves a bit about it:

Etiquette is the art of behaving in various contexts:

 1. Personal Etiquette: Personal etiquette pertains to the rules of conduct that govern everyday interpersonal interactions. This domain encompasses politeness, courtesy, ethics, and the ability to communicate with others. Some basic principles of personal etiquette include:
  • Politeness and courtesy: Showing respect to others, including basic courtesies such as greetings, gratitude, and apologies when necessary.
  • Ethics and morals: Adhering to moral values and ethical norms in everyday situations, such as honesty, integrity, and responsibility.
  • Communication: Effective communication is crucial for avoiding misunderstandings and conflicts. Actively listening, asking questions, and expressing thoughts clearly and coherently are part of personal etiquette.
 2. Cultural Etiquette: As the world becomes increasingly globalized, interactions between different cultures are becoming more common. Understanding and respecting the etiquette of different cultures is crucial for successful international communication. Here are some examples of how etiquette can differ across cultures:
  • Greetings: In some cultures, you greet with a handshake, while in others, a kiss on the cheek or even a deep bow is used.
  • Communication expectations: Direct communication is considered desirable in some cultures, while others value subtlety and implicitness in communication.
  • Dining: Rules about food and meals vary. For instance, in some cultures, it is customary to eat with a fork and knife, while in others, hands are used. Personally, I can’t speak for others, but in my family, food is always served on a tablecloth, and hands are washed before eating; of course.
  • Dressing: Different cultures have different expectations regarding clothing, including the amount of body coverage and the type of clothing considered appropriate
  • Social norms: Concepts such as privacy, personal freedom, and religious rituals vary among cultures.
 3. Business Etiquette: Business etiquette is particularly important in the business world. Proper conduct in a business environment can significantly impact the success and reputation of a company or individual. Here are some key aspects of business etiquette:
  • Business meetings: Behavior in business meetings, including punctuality, active participation, and respect for speakers, reflects professionalism. Personally, I’ve shared my secret to punctuality somewhere – I always set my wristwatch five minutes ahead – and I never arrive late for that reason.
  • Business communication: Emails, phone calls, and face-to-face communication should be professional and clear. However, we should also consider that we don’t all work the same hours – encroaching on someone else’s free time and family commitments also, in my opinion, falls under this category.
  • Business ethics: Adherence to ethical norms in business, including fair dealings, transparency, and keeping promises.
  • International business etiquette: As business becomes increasingly global, understanding the cultures and etiquette of other countries is crucial for successful collaboration.

Emphasizing the importance of continuous learning and adherence to etiquette in society has many valid reasons. Here are some key reasons why it is important to constantly emphasize and learn about etiquette:

Maintains a civilized society: Etiquette plays a crucial role in maintaining a civilized society. Rules of behavior ensure mutual respect and a sense of security in society. Without etiquette, society can become chaotic and hostile.

Improves interpersonal relationships: Knowledge and application of etiquette improve interpersonal relationships. This includes better communication skills, greater empathy towards others, and the ability to resolve conflicts constructively.

Aids in understanding different cultures: In an increasingly globalized world, understanding and respecting the etiquette of different cultures is crucial for successful international communication. Here are some examples of how etiquette can differ across cultures:

Facilitates business success: Business etiquette is vital for successful business operations. Proper behavior in a business environment can open doors to business opportunities, partnerships, and successful collaborations.

Preserves reputation: Individuals who adhere to etiquette and demonstrate politeness and ethics often have a better reputation. This is important both in personal and professional life.

Reinforces fundamental values: Etiquette reminds us of fundamental human values such as respect, courtesy, empathy, and honesty. These values are essential for building communities based on mutual respect.

Prevents misunderstandings and conflicts: Etiquette rules help prevent misunderstandings and conflicts. Clear communication skills and respect for others’ boundaries reduce the potential for conflicts.

Boosts self-confidence: Knowledge of etiquette and its application can empower individuals. Feeling secure in interpersonal interactions and the ability to behave properly contribute to greater self-confidence.

Guides personal development: Learning etiquette is not just about external behavior; it also involves personal development. This includes developing emotional intelligence, interpersonal skills, and problem-solving abilities.

Contributes to social harmony: Etiquette promotes social harmony and stability. Proper behavior facilitates cooperation, coexistence, and collective progress.

In essence, emphasizing and learning about etiquette constantly helps create a better, more civilized society and contributes to individual and collective well-being. Adherence to etiquette is not just a rule; it is a value that enriches people’s lives.

Isn’t that bombastic?

Mirela

 

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close