Nikad dovoljno ispričana priča… / A never enough told story…

Kao što jedna poznata pjesma kaže – bili vi vjernik ili ne – sigurno vam je poznata jer počinje sa stihovima: „Oh happy day!“

Tako je i danas imam potrebu ponovo ispričati priču koja u sebi sadrži 32 godine poslovanja naše tvrtke – kao prvo čestitam nama – svima, koji su sudjelovali, sad već mogu reći –  u stvaranju ove povijesti!

32 godine provedenih u poduzetništvu, a mnoge od tih su bile ekstremne, smatram iznimnim – uspjehom!

Sama brojka uistinu ne mora predstavljati i rezultat – ipak malo je onih koji mogu podići ruku u zrak i reći „i mi smo ih toliko – uspješno preživjeli“.

Da budem iskrena, nije uvijek samo preživljavanje – tu dolaze svi oni razni događaji koji su ipak sve te godine učinile – iznimno bogatim, ne u smislu novčanih sredstava već mnogobrojnih poznanstava, raznih dogodovština i proživljenih prekrasnih trenutaka.

Priča je možda ipak nedovoljno ispričana, pa tako moram reći da je nastala u viziji mojih roditelja, kada su otišli u Varaždin kupiti svoj prvi PC, sa nikakvim znanjem o računalima, ali spoznajom da je to prijeko potrebno sredstvo rada. Isto tako i printer – igličasti vjerojatno otprilike dužine nekih 80-90 cm, s mogućnosti ispisa A4 i  A3 papira s perforama (rubovi koji su bili uz svaki papir kako bi se mogao uvući u sam stroj).  Zvuk samog ispisa – nezaboravan i danas – ali svakako nezamislive današnjim generacijama. Disketa – obavezna. A počeli smo također praktički u garaži – ma nešto kao Stewe Jobs 😊.

Nama djeci, u to vrijeme, naučna fantastika i igranje tetrisa kao neizostavni komplet računala. Imali smo i neke svemirce na računalu koji su nas okupirali iz dana u dan. Jer to je sve što smo mi kao djeca znali. Stručnjaka za informatiku jako malo – mladi kadar – koji je izašao sa Fakulteta informatike iz Varaždina su instalirali prve programe za vođenje knjigovodstva (moram napomenuti da je tada upravo jedan od njih u turbulencijama ratnih vihora postao i kum u obitelji, a danas profesor informatike gosp. Darko Šifner). Kume bilo je to ludo vrijeme, ali lijepo Vas je imati i danas!

Pojavom Windowsa i širom upotrebom interneta posao je ubrzao načine povezivanja informacija kao i obradu podataka, što se nastavilo kroz razne godine, sve do danas gdje ne poznajemo više niti diskete, niti CD, Internet nam je dostupan kao i razna čuda tehnologije za koju mislim da će nam donijeti još puno toga dobroga u poslu.

Ova nikad dovoljno neispričana priča – koja nosi puno detalja ne stane u današnji blog, možda danas-sutra u jednu knjigu ali Sretan nam rođendan s jednim citatom koji me svaki puta obori s nogu i daje mi snagu da uvijek, ali baš uvijek nastavim dalje. Citat je iz najčitanije knjige svijeta – Biblije:

“Molite i dat će vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se.” Mt 7,7

Mirela

A never enough told story…

As one famous song says – whether you are a believer or not – you must be familiar with it because it begins with the lines: “Oh happy day!”

Even today, I feel the need to retell the story that contains 32 years of our company’s business – first of all,
I congratulate us – everyone who participated, I can already say – in the creation of this history!

32 years spent in entrepreneurship, many of which were extreme, I consider exceptional – success! The number alone does not necessarily represent the result – however, there are few who can raise their hand in the air and say “we have successfully survived so many of them”.

To be honest, it’s not always just survival – that’s where all those various events come in that made all those years – extremely rich, not in terms of money, but in terms of numerous acquaintances, various adventures and lived wonderful moments. Perhaps the story has not been told enough, so I have to say that it was created in the vision of my parents, when they went to Varaždin to buy their first PC, with no knowledge of computers, but the knowledge that it is a very necessary means of work.


Likewise the printer – probably about 80-90 cm long, with the ability to print A4 and A3 paper with perforations
(the edges that were attached to each paper so that it could be fed into the machine itself).

The sound of the printing itself – unforgettable even today – but certainly unimaginable to today’s generations.
Diskette – mandatory. And we also started practical in the garage – something like Steve Jobs 😊.

For us children, at that time, science fiction and playing Tetris were an indispensable computer set. We also had some aliens on the computer who occupied us from day to day. Because that’s all we knew as children.

Very few informatics experts – young staff – who graduated from the Faculty of Informatics from Varaždin installed the first accounting programs (I must mention that at that time, in the turbulence of the war, one of them became the godfather in the family, and today the professor of informatics, Mr. Darko Šifner). Godfather, it was a crazy time, but it’s nice to have you today!

With the advent of Windows and the widespread use of the Internet, business accelerated the ways of connecting information as well as processing data, which continued through the years, until today, when we no longer know diskettes or CDs, the Internet is available to us as well as various miracles of technology that I think will bring us many more good things in business.

This never-enough-told story – which contains a lot of details does not fit in today’s blog, maybe today-tomorrow in a book, but Happy Birthday to us with a quote that knocks me off my feet every time and gives me the strength to always, always, always keep going.

The quote is from the most read book in the world – the Bible:

“Ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you.” Matthew 7:7

Mirela

 

 

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close