Porezno rasterećenje plaća / Salary tax relief

Naš novi ministar financija najavljuje novo rasterećenje plaća. Model rasterećenja je zamišljen kroz ukidanje prireza i dodatnim stopama poreza na dohodak. Na taj način bi bruto primanja bila pod manjim opterećenjem. Tako bi plaće trebale rasti svima, a najviše će ovaj rast osjetiti oni koji spadaju u niže kategorije primanja.

S obzirom na to da bi ovo rasterećenje bili u primjeni tek od 1. siječnja 2024. godine bit će zanimljivo vidjeti što nam donose nove promjene. No, ipak ne veselite se previše jer nije naša država toliko nagradila zaposlene da bi ovom mjerom podigli svoj standard. Govorimo tek o iznosu dva ili tri ručka.

Govorimo i o novom projektu Fiskalizacije 2.0. – u kojem će svaka roba i usluga koja će se fakturirati biti zabilježena kroz sustav porezne uprave.

Područja koja se planiraju obuhvatiti ovim projektom je prijava bezgotovinskih računa Poreznoj upravi koji se izdaju prema tijelima državne uprave, zatim implementacija bezgotovinskih plaćanja putem eRačuna u segmentu B2B i uspostava besplatne aplikacije za izdavanje eRačuna koja će biti omogućena malim poreznim obveznicima.

Time bi računovodstveni servisi imali nove zadatke – ali i manje obrazaca. Koristi za poduzetnike, pak, svode se na smanjenje troškova te na administrativno rasterećenje. Tako više neće morati ručno prepisivati podatke s računa već će ih u računovodstvene programe učitavati jednim klikom. Tako smanjujete operativni trošak, pogreške u radu te rasterećuje administrativno poslovanje.

S obzirom na to da sudjelujem u radnoj skupini porezne uprave kao predstavnica Udruge računovođa pri HGK, na vrijeme ću vas informirati o najavljenim promjenama koje će nastajati u poslovanju poduzetnika. Stoga budite informirati da nećete biti opterećeni obvezom kupnje novog softvera – a to je za sada najvažnija informacija iz cijelog ovog projekta koji tek dolazi u upotrebu.

 

Salary tax relief

Our new finance minister announces a new salary relief. The relief model was conceived through the abolition of surcharges and additional income tax rates. In this way, the gross income would be under a smaller burden. Thus, salaries should increase for everyone, and those who fall into the lower income categories will feel this increase the most.

Considering that this relief would be applied only from January 1st, 2024, it will be interesting to see what the new changes bring us. However, don’t be too happy because our country has not rewarded employees so much that they would raise their standards with this measure. We are only talking about the amount of two or three lunches.

We are also talking about the new Fiscalization 2.0 project. – in which every good and service that will be invoiced will be recorded through the tax administration system.

The areas that are planned to be covered by this project are the registration of cashless invoices to the Tax Administration that are issued by state administration bodies, then the implementation of cashless payments via eInvoices in the B2B segment and the establishment of a free application for issuing eInvoices that will be made available to small taxpayers.

In this way, the accounting services would have new tasks – but also fewer forms. The benefits for entrepreneurs, on the other hand, come down to cost reduction and administrative relief. Thus, they will no longer have to manually rewrite the data from the account, but will load it into accounting programs with one click. Thus, you reduce operating costs, work errors and relieve administrative business.

Given that I participate in the working group of the tax administration as a representative of the Association of Accountants at HGK,, I will inform you in time about the announced changes that will occur in the business of entrepreneurs. Therefore, be informed that you will not be burdened with the obligation to purchase new software – and that is the most important information for now from this entire project that is just coming into use.

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close